سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری بیرجند

گلکاری پاییزی میادین ، بلوار ها و بوستان های شهر بیرجند همه ساله از اوایل مهر ماه که فصل شکوفایی علم و بهار تعلیم و تربیت است آغاز می شود. تلاش باغبانان شهربرای خلق مناظر زیبا در معابر و میادین شهرنشاط و شور و حال این ایام را دوچندان می کند.

بازسازی بلوار شهید بهشتی که از خرداد ماه 97 آغاز شده بود در اواخر مرداد ماه 97 به پایان رسید.

حفظ فضای سبز موجود اولویت اول سازمان سیما ، منظر و فضای سبز

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری: حفظ فضای سبز موجود اولویت اول سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری است.

با انجام گلکاری بلوار شهید خلیل طهماسبی – حد فاصل مدرس تا پاسداران - عملیات بازسازی این قسمت از بلوار به پایان رسید.