سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری بیرجند

دسته: اخبار
بازدید: 270

بوستان پدران آسمانی واقع در تقاطع خیابان قدس و خیابان ظفر

که قبلا با آب شرب شهری آبیاری می شد اکنون با انتقال آب چاه میدان سفیر امید به این بوستان با آب غیر شرب آبیاری می شود.
برای اجرای خط انتقال آب چاه میدان سفیر امید به این بوستان و شبکه آبیاری تحت فشار آن 800 میلیون ریال هزینه شده است.