سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری بیرجند

دسته: اخبار
بازدید: 314

دیواره های سبز بوستان پدران آسمانی هرس شد.

هرس این بوستان توسط 2 نفر از نیرو های هرس کار سازمان با کمک دو نفر از کارگران (آبیار ) بوستان در مدت 3 روزبه پایان  رسید. بعد از کار هرس جمع آوری سرشاخه ها و نظافت کامل بوستان نیز انجام شد.