سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری بیرجند

دسته: اخبار
بازدید: 355

اولین جلسه هماهنگی اجرای طرح های استقبال از بهار

روز یکشنبه 22 مهر ساعت 12 با حضور معاونت ، کارشناسان و مسئولین ادارات و واحدهای سازمان سیما ، منظر و فضای سبز در محل دفتر معاونت این سازمان برگزار شد. در این جلسه ابتدا کارشناسان و مسئولین طرح های پیشنهادی و نظرات خود را ارائه کردند. سپس مهندس حافظی  معاونت سازمان ضمن تایید و تصدیق بسیاری از طرح ها و نظرات ارائه شده گفت : در جلسه ای دو جانبه با سرپرست سازمان موارد مطرح شده را بررسی خواهند کرد و ماحصل آن نشست ، تا پایان هفته در دومین جلسه هماهنگی که در حضور سرپرست سازمان برگزار خواهد شد مجددا مورد بحث قرار خواهد گرفت و تصمیم گیری نهایی و برنامه ریزی برای چگونگی اجرای طرح ها انجام خواهد شد.