سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری بیرجند

دسته: بوستان های شهر بیرجند
بازدید: 165