سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری بیرجند

کارشناسان فضای سبز و خدمات شهری شهرداری های استان در دوره آموزشی حفاظت از محیط زیست شرکت کردند.

این دوره آموزشی به مدت دو روز ( 4 و 5 مهر ماه 97 ) با حضور 34 نفر از کارشناسان شهرداری های استان در دانشگاه جامع علمی کاربردی شهرداری و مدیریت بحران برگزار شد و شرکت کنندگان با مسائل مرتبط با حفاظت محیط زیست به صورت نظری و عملی آشنا شدند.