سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری بیرجند

معاونت خدمات شهری شهرداری همه نیروهای خدماتی و ماشین الات شهرداری را برای نظافت عومی شهر بسیج کرد.

سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهرداری نیزدر اجرایی کردن این برنامه مشارکت کرده و نیروهای آبیار و باغبانان  سازمان با علف زنی بلوار ها و حذف خاشاک از پیاده روها و بلوار های سطح شهر نقش پررنگی در بازپیرایی سیمای شهر ایفا گردند.