سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری بیرجند

بازسازی بلوار شهید بهشتی که از خرداد ماه 97 آغاز شده بود در اواخر مرداد ماه 97 به پایان رسید.

ولی احداث 2 آبنمای بلوار بدلیل عدم تامین نیروی انسانی مدتی دچار تاخیر شد. این دو آبنما که در دو طرف تقاطع خیابان شهید نواب صفوی و بلوار شهید بهشتی واقع است با نظارت اداره سیما و منظر شهری سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری احداث شده است.
برای بازسازی بلوار - به مساحت 1150 متر مربع _ 3 میلیارد و 180 میلیون ریال هزینه شده است. سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری در مجموع 1 میلیارد و 266 میلیون و 200 هزار ریال برای بازسازی بلوارهزینه کرده است. که 370 میلیون ریال آن مربوط به فضای سبز ، 160 میلیون و750 هزار ریال آن مربوط به تاسیسات برق و 735 میلیون و 462 هزار ریال آن مربوط به تاسیسات آب بلوار است.