سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری بیرجند

تولید 165هزار نشاء گل زینتی به روش قلمه زنی ، درگلخانه و نهالستان سازمان

ابراهیم زاده مدیر سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری از آغاز فصل قلمه زنی خبر داد و گفت : قلمه زنی گلهای زینتی در نهالستان سازمان از اوایل پاییز آغاز شده و اواسط زمستان خاتمه می یابد . پیش بینی می شود امسال 165 هزار قلمه از گونه های شمعدانی ، شاه پسند و رزماری تا پایان فصل قلمه زنی برش و درون گلدان ها نشاء شود.
امیرآبادی زاده کارشناس تولیدات گیاهی و رئیس اداره سیما و منظر سازمان نیز در  تشریح فعالیت های کادر نهالستان گفت : در نهالستان سازمان 3 نفر باغبان ماهر در دو شیفت مشغول به کارهستند و کارهای تخصصی فضای سبز مثل قلمه زنی ، کاشت بذر گل های زینتی (تولید نشاء گلهای زینتی ) و ...  را انجام میدهند .از مجموع 165 هزار قلمه تولیدی نهالستان حدود 125 هزار شمعدانی  ، 8 هزار شاهپسند ، 15 هزار رزماری و 17 هزار شمعدانی ریشه ای است.
گفتنی است با تولید این تعداد نشاء ، هزینه های سازمان در بخش خرید گل زینتی به میزان قابل توجهی کاهش می یابد.