سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری بیرجند

کارکنان سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری با شهردار بیرجند با شهردار بیرجند دیدار کردند.

 

این دیدار روز یکشنبه 22 اردیبهشت 98 به منظور استماع نظرات و رهنمود های مهندس جاوید برای استمرار هرچه بهتر فعالیت های سازمان سیما ، منظر و فضای سبز برگزار گردید.
در این دیدار ابتدا مهندس ابراهیم زاده ریاست سازمان گزارشی مختصر از فعالیت های گذشته و برنامه های آینده سازمان ارائه و مسئولین و کارشناسان حاضر در جلسه پیشنهادات خود برای بهبود روش ها و ارتقاء کیفیت خدمات را بیان داشتند.
سپس شهردار یرجند در سخنان خود ، حفظ مطلوب فضای سبز موجود و استفاده از گونه های متنوع درخت و درختچه در معابر و بوستان ها را اولویت اول شهرداری دانست و بر استفاده بهینه از نیروی انسانی و جلوگیری از هدر رفت آب و دیگر نهاده تاکید کرد و گفت : دغدغه شهرداری فقط باید تامین منابع مالی پروژه ها و هزینه های جاری سازمان باشد و برنامه ریری برای ارائه خدمات با کیفیت در زمینه سیما و منظر و فضای سبز شهری و اجرای صحیح برنامه ها را مدیران سازمان باید با قدرت دنبال کنند.