سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری بیرجند

فرمانده پایگاه مقاومت بسیج شهید رضا حسینی سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری شهرداری بیرجند منصوب شد

در جلسه ای که روز دوشنبه 15 مهر ماه 98 با حضور فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهید تند گویان در دفتر ریاست سازمان برگزار گردید ، مهندس بهشتی فر به عنوان فرمانده پایگاه مقامت شهید حسینی سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری شهرداری بیرجند منصوب و حکم انتصاب وی توسط سرهنگ علی آبادی ، فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهید تند گویان به وی اعطا شد.