سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری بیرجند

نمونه ای باکسهای گل اجرا شده برای نوروز 99