سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری بیرجند

 

 

پیشگیری از سرقت اموال و تاسیسات تعبیه شده در بوستان ها و اماکن هموراه مورد توجه سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری بیرجند بوده است به همین جهت با همکاری واحد حراست تمام انبارها ، دریچه موتورخانه تاسیسات آب ، تابلوهای برق و سرویس های بهداشتی تمام بوستان ها و اماکن متعلق به این سازمان با خرید و نصب قفل کتابی ،  ایمن شده است.