سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری بیرجند

 

بهسازی و زیباسازی فضای سبز واقع در گوشه شمال غربی  تقاطع بلوار شهید صیاد شیرازی و شهید قرنی در کمتر از دو ماه تکمیل و آماده بهره برداری شد. طراحی و اجرای عملیات عمرانی این پروژه - با نظارت واحد عمران سازمان سبما ، منظر و فضای سبز شهری - در بهمن ماه 1399 آغاز و در فروروین 1400 با خاکریزی و کاشت گلهای فصلی - توسط واحد زیباسازی و فضای سبز شهری  این سازمان -  به اتمام رسید.