سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری بیرجند

شهردار بیرجند با کارکنان سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری دیدار کرد

 

 

در این دیدار که در آستانه روز شهرداری ها و دهیاری ها در دفتر ریاست سازمان برگزار شد ، ابتدا مهندس ابراهیم زاده ریاست سازمان گزارشی از وضعیت پروژه های در حال اجرا ارائه و در ادامه دکتر جاوید از کارکنان بخش های مختلف سازمان ، مدیران ، کارشناسان ناظر و مجریان پروژه های بوستان ها ، میادین و فضا های سبز ، زیباسازی و المان های شهری قدردانی و  در پایان رهنمود های لازم برای اتمام پروژه ها طبق برنامه زمان ارائه کرد.