سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری بیرجند

پارک جنگلی بیرجند با مساحت 39 هکتار بزرگترین مجموعه درختکاری شده پارکی در سطح بیرجند می باشد که حدود 5/2 سال پیش 27 هکتار آن از سوی منابع طبیعی به شهرداری بیرجند تحویل شد .

پس از تحویل یکی از برنامه های اصلی و مهم تأمین روشنایی آن بود که با توجه به نبود هیچ گونه روشنایی ، امنیت پارک و نگهداری آن را با چالش جدی مواجه میکرد . بر این اساس ، سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری بیرجند در سال قبل طرح روشنایی پارک جنگلی را تهیه و فاز اول آن را اجرا نمود . در سال جاری نیز فاز دوم این پروژه آغاز گردیده است که ان شاا... در محدوده تحویلی به شهرداری  ، روشنایی پارک تکمیل وچشم انداز امن و متفاوتی ایجاد خواهد شد .
جزئیات فاز دوم پروژه به شرح زیر می باشد :
مساحت تحت پوشش :  13 هکتار
میزان حفاری :    7500 متر
میزان کابل گذاری :    9000 متر
تعداد فنداسیون :   110 مورد
تعداد پایه چراغ :   110مورد 2 شاخه خیابانی
تعداد چراغ :   220 مورد
خرید امتیاز برق  : 2 مورد به میزان مجموع 200 کیلو وات
نصب تابلو برق :  7 مورد
هزینه فاز دوم پروژه :     2،350،000،000 ریال