سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری بیرجند

165000 نشاء گلهای دائمی و پوششی تولید گلخانه مکانیزه سازمان پارکها و فضای سبز در پاییز امسال بوده است .

مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری بیرجند با بیان این مطلب عنوان کرد با احداث گلخانه مکانیزه سازمان با مساحت 1600 متر مربع ، تولیدات گیاهی به خصوص تولید انواع گلهای فصلی با روش های کشت جدید ، انواع نشاء گلهای دائمی و تولید انواع قلمه به میزان قابل توجهی افزایش یافته است .
انصاری اذغان کرد در فصل پاییز امسال 130000 قلمه شمعدانی – عطری و شاه پسند ، 15000 گلدان شمعدانی ریشه ای و 20000 گلدان از انواع گیاهان پوششی شامل فرانکینیا ، ناز فرانسوی و ناز عقربی در گلخانه مکانیزه سازمان تولید شده است که همه آنها جهت کاشت در پارکها ، میادین و بلوارها و ... مورد استفاده قرار میگیرد .
وی یادآوری نمود این حجم از تولیدات هزینه های خرید گل و گیاه در بخش فضای سبز را به میزان 50 درصد کاهش داده است .