سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری بیرجند

جلوه زیبای درختان درپارکها و خیابان های سفید پوش ، چشم انداز بی نظیر این موهبت الهی