سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری بیرجند

احداث سکوهای بوستان بهجت از روز یکشنبه 11 شهریور آغاز شده و با جدیت در حال انجام است.

دیوار سکوها از سنگ مالون و فرش آن از لاشه سنگ ساختمانی است. تعداد سکوها 10 عدد و مساحت هر سکو 25 متر مربع است. سکوها توسط پیمانکار با نظارت اداره سیما و منظر سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری احداث  می شود.