سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری بیرجند

امروز پنجشنبه 15 شهریور در حالی که در روزهای پایانی احداث بوستان به سر می بریم ، حضور کودکان در بوستان و همکاری آنان با کارگران سازمان سیما ، منظر و فضای سبزبا استقبال صمیمانه کارگران از کودکان ساکن در اطراف بوستان مواجه شد و لحظات نابی را ایجاد کرد. تصاویر این همکاری صیمانه را در ادامه ببینید.