سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری بیرجند

برنامه کوهنوردی کارکنان شهرداری این هفته پنجشنبه 22 شهریور 97همچون هفته های قبل برگزار و کوهنوردان بلند همت به ارتفاعات جوزانکی در منطقه گردشگری بند دره صعود کردند.

این هفته نیز برنامه از ساعت 5 و نیم صبح آغاز شد و سه ساعت به طول انجامید.
 این برنامه را اداره فرهنگی ورزشی سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی (رفاهی تفریحی سابق ) با همکاری و میزبانی سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری برگزار کرد.