سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری بیرجند

عملیات نورپردازی میدان طالقانی توسط تکنسین های کارگاه زیباسازی اداره سیما و منظر سازمان سیما ، منظرو فضای سبز شهری انجام شد.

پایه چراغ های پارکی مورد استفاده در کارگاه زیبا سازی ساخته میشود .
هم چنین به منظور کاهش هزینه های پروژه تکنسین های کارگاه زیباسازی پرژکتورهای معیوب موجود در انبار سازمان را تعمیرو برای نورپردازی میدان مورد استفاده قرار داده اند.