سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری بیرجند

نورپردازی این میدان توسط اداره سیما و منظر شهری سازمان سیما ، منظر و فضای سبزشهری در مرداد ماه سال جاری انجام شد .

برای نورپردازی از پایه چراغ های پارکی ساخته شده در کارگاه زیبا سازی استفاده شده است. هم چنین پرژکتورهای معیوب موجود در انبار سازمان توسط تکنسین های کارگاه زیباسازی تعمیر و برای نورپردازی میدان مورد استفاده قرار گرفته است.