سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری بیرجند

حفظ فضای سبز موجود اولویت اول سازمان سیما ، منظر و فضای سبز

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری: حفظ فضای سبز موجود اولویت اول سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری است.

در جلسه ای که 30 مهر ماه با حضور مدیر ، معاون  روسای ادارات ، مسئولین و کارشناسان سازمان سیما ، منظر و فضای سبز در دفتر مدیرسازمان برگزار شد

با انجام گلکاری بلوار شهید خلیل طهماسبی – حد فاصل مدرس تا پاسداران - عملیات بازسازی این قسمت از بلوار به پایان رسید.

در این جلسه کاری که ساعت 13 روز  30 مهرماه در دفتر مدیر سازمان برگزار شد ، مدیر ، معاون ، روسا ی ادارات ، مسئولین واحد ها و کارشناسان سازمان حضور داشتند.