سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری بیرجند

با انجام گلکاری بلوار شهید خلیل طهماسبی – حد فاصل مدرس تا پاسداران - عملیات بازسازی این قسمت از بلوار به پایان رسید.

در این جلسه کاری که ساعت 13 روز  30 مهرماه در دفتر مدیر سازمان برگزار شد ، مدیر ، معاون ، روسا ی ادارات ، مسئولین واحد ها و کارشناسان سازمان حضور داشتند.