سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری بیرجند

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری بیرجند : بر اساس جمعیت پایان سال 96 و وسعت فضای سبز شهر، سرانه فضای سبز برای هر شهروند 12/66متر مربع است.
 

معاونت خدمات شهری شهرداری همه نیروهای خدماتی و ماشین الات شهرداری را برای نظافت عومی شهر بسیج کرد.