سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری بیرجند

درختکاری و گلکاری بوستان بهجت ، واقع در مهر شهر سه شنبه 13 شهریور آغاز و امید است اوایل هفته آینده - 20 شهریور - به پایان برسد.

بوستان سایت اداری با تلاش شهرداری ، سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری و سازمان عمران و بازآفرینی شهری
شهرداری بیرجند سوم  مرداد ماه 97 همزمان با هفته دولت افتتاح شد. 

بوستان سایت اداری با تلاش شهرداری ، سازملن سیما ، منظر و فضای سبز شهری و سازمان عمران و بازآفرینی شهری
شهرداری بیرجند سوم مرداد ماه 97 همزمان با هفته دولت افتتاح شد

بوستان سایت اداری با تلاش شهرداری ، سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری و سازمان عمران و بازآفرینی شهری
شهرداری بیرجند سوم مرداد ماه 97 همزمان با هفته دولت افتتاح شد. 

همزمان با شروع عملیات بازسازی بلوار شهید خلیل طهماسبی شبکه آب آبیاری بلوار اجرا و غلاف گذاری به منظور
تسهیل در اجرای شبکه برق و تامین روشنایی بلوارنیز انجام شد.