سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری بیرجند

شهرداربیرجند  که روز 3 شهریور برای افتتاح پروژه بوستان سایت اداری یک ساعت قبل از مدعوین در محل بوستان حاضر شده بود ،

آبنمای پرده ای میدان دانشگاه آزاد با نظارت اداره سیما و منظر شهری سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری توسط پیمانکار اجرا شد.

شهردار و معاونت عمرانی شهرداری یک ساعت قبل از مدعوین در بوستان سایت اداری – محل برگزاری مراسم افتتاحیه  - حاضر شدند و شخصا  بر لحظه های پایانی آماده سازی پروژه نظارت کردند.