سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری بیرجند

بلوار شهدای عبادی حد فاصل میدان ابن حسام و میدان آیت اله عبادی در خرداد 97 گلکاری شد.

بازپیرایی بلوار شهدا از 25 خرداد 97 آغاز و در مدت کمتر از دو ماه به پایان رسید.

به منظور بهینه سازی مصرف آب ، پروژه آبیاری تحت فشار بلوار شهدای عبادی صورت پذیرفت .