سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری بیرجند

165000 نشاء گلهای دائمی و پوششی تولید گلخانه مکانیزه سازمان پارکها و فضای سبز در پاییز امسال بوده است .

نخستین بازار گل استان خراسان جنوبی با نام " بازار گل و گیاه بیرجند " با حضور استاندار محترم ، مدیران استانی ،  اعضای شورای اسلامی شهر ، شهردار بیرجند و مسؤلین شهرداری بیرجند در پارک خانواده افتتاح گردید .

پارک جنگلی بیرجند با مساحت 39 هکتار بزرگترین مجموعه درختکاری شده پارکی در سطح بیرجند می باشد که حدود 5/2 سال پیش 27 هکتار آن از سوی منابع طبیعی به شهرداری بیرجند تحویل شد .

افتتاح بوستان مهرشهر با حضور شهردار بیرجند ، اعضای محترم شورای اسلامی شهر و مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز و چند تن از مسؤلین شهرداری در روزهای پایانی شهریور ماه 1395 نوید سرسبزی به مردم این منطقه داد .