سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری بیرجند

افتتاح بوستان مهرشهر با حضور شهردار بیرجند ، اعضای محترم شورای اسلامی شهر و مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز و چند تن از مسؤلین شهرداری در روزهای پایانی شهریور ماه 1395 نوید سرسبزی به مردم این منطقه داد .

در راستای زیباسازی و گل آرایی میادین و تقاطع ها ی سطح شهر و به مناسبت آغاز بهار تحصیل ، سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری بیرجند اقدام به کاشت 26000 نشاء گل داوودی در سطح شهر نمود .