سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری بیرجند

در راستای زیباسازی و گل آرایی میادین و تقاطع ها ی سطح شهر و به مناسبت آغاز بهار تحصیل ، سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری بیرجند اقدام به کاشت 26000 نشاء گل داوودی در سطح شهر نمود .