سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری بیرجند

 

 مزایده غرفه ها