سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری بیرجند

آدرس : میدان آزادی

مسیر دسترسی : ورودی شهر بیرجند (میدان غدیر) – ادامه مسیر از سمت چپ بولوار امام رضا (ع) - عبور از تقاطع اول (بلوار شهید ناصری) و ادامه مسیر از بولوار امام رضا(ع) – عبور از تقاطع بلوار شهید صیاد شیرازی و ادامه مسیر از بلوار امام رضا(ع) -میدان آزادی ( بوستان آزادی در حاشیه میدان آزادی قرار ادارد.