سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری بیرجند

بوستان شهید صیاد شیرازی د بلوار شهید صیاد شیرازی واقع است. در ورودی شهر بیرجند به میدان غدیر می رسید. در جهت غرب از بلوار امام رضا (ع) که حرکت کنید ، ابتدا به تقاطع بلوار شهید ناصری و سپس به تقاطع بلوار شهید صیاد شیرازی می رسید. از سمت چپ وارد بلوار شهید ناصری شوید. بوستان شهید صیاد شیرازی در سمت راست شما (بالای تپه )قرار دارد.