سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری بیرجند

امیر ابراهیم زاده .......................... رئیس سازمان ...................................................................... داخلی 12

غلامرضا حافظی .......................... معاون ............................................................................... داخلی 13

حمید رضا امیر آبادیزاده .................. رئیس اداره سیما و منظر شهری ..................................................... داخلی 16

علیرضا بهشتی نژاد ...................... رئیس اداره توسعه و نگهداری فضای سبز .......................................... داخلی 14 

مهدی عابدینی ............................ سرپرست حراست ................................................................. داخلی 27

مسعود دولت خواه ........................ کارشناس روابط عمومی ........................................................... داخلی 15

حبیب سمویی ............................. امور تاسیسات ..................................................................... داخلی 23

وحید رضا غنی ............................. امور روشنایی و نورپردازی .......................................................... داخلی 20

محمد عباس آبادی ........................ امور معماری و مبلمان شهری ........................................................ داخلی 31

حسن خسروی ............................ مکانیسین تاسیسات آب ............................................................ داخلی 22

مهدی امیر آبادیزاده........................ امور دبیرخانه و دفتر ................................................................ داخلی 21

ناهید یعقوبی ............................... کارشناس منابع انسانی ........................................................... داخلی 17

تکتم قاسمی فر ........................... اور حسابداری ........................................................................ داخلی 18

حسین امیر ابادیزاده ...................... متصدی امور پیمان و قرارداد ها .................................................... داخلی 24

مرتضی احمدی ............................ امور کارپردازی ....................................................................... داخلی 25

مهدی حیاتی ...................................................................................................................... داخلی 19

ابوالفضل داوودی .......................... متصدی مرکز پیام .................................................................. داخلی 11