سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری بیرجند

در میان واحدها ٬ دوایر و سازمانهای وابسته به شهرداری ها ٬ سازمان پارکها و فضای سبز متفاوت ترین است هم به لحاظ نوع کار و هم به لحاظ باز خورد فعالیتهای آن .  این مجموعه تنها سازمانی است که با موجود زنده سرو کار دارد در نتیجه کار آن در حقیقت مسابقه با زمان است. هر فصل از سال در این سازمان مفهوم خاص خود را دارد چون اقداماتی می بایست در یک بازه زمانی سه ماهه انجام گیرد که مختص خود است و پس از آن تأثیر خود را از دست خواهد داد . بیرجند به عنوان مرکز استان خراسان جنوبی با جمعیتی بالغ بر 212 هزار نفر از وضعیت فضای سبز مناسبی برخوردار است در حال حاضر وجود 263 هکتار فضای سبز عمومی   91پارک و سرانه 12.52متر مربع با وجود همه مشکلات یک شهر کویری و به ویژه کمبود شدید منابع آبی ٬کیفیت مطلوبی در فضای سبز به وجود آورده است .

تلاش ما رساندن سرانه فضای سبز به میزان 16/5متر مربع می باشد که اگر چه دشوار است اما دست یافتنی است و درکنار آن امیدواریم در زمینه استفاده از جدیدترین شیوه های طراحی ٬اجرا ٬توسعه و نگهداری فضای سبز جزو شهرهای پیشرو در کشور باشیم . جمله مشهوری است که می گوید " ایده ها منتظر نمی مانند " شاید به جرأت بتوان گفت زمینه فعالیت سازمان سیما ، منظر و فضای سبز بستر بزرگ ایده های ناب است و هدف بزرگ ما بر این محور استوار گردیده که سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری شهرداری بیرجند باید خالق و صادر کننده ایده های ناب باشد .