سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری بیرجند

دسته: معرفی سازمان
بازدید: 3747

مطابق با اهداف تعیین شده در اساسنامه سازمان ، حوزه های مختلف جهت پیشبرد این اهداف تعریف گردیده که هر کدام به صورت تخصصی در راستای کلی اهداف سازمانی گام بر می دارند .
       

اهداف کلی سازمان به شرح زیر می باشد :