سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری بیرجند

مطابق با اهداف تعیین شده در اساسنامه سازمان ، حوزه های مختلف جهت پیشبرد این اهداف تعریف گردیده که هر کدام به صورت تخصصی در راستای کلی اهداف سازمانی گام بر می دارند .
       

اهداف کلی سازمان به شرح زیر می باشد :

  • حفظ و نگهداری
  • توسعه و اجرا و بهبود فضای سبز
  • افزایش سرانه
  • زیبا سازی شهر
  • خدمات مشاوره ای فنی
  • برنامه های پژوهشی و تحقیقاتی