سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری بیرجند

در میان واحدها ٬ دوایر و سازمانهای وابسته به شهرداری ها ٬ سازمان پارکها و فضای سبز متفاوت ترین است هم به لحاظ نوع کار و هم به لحاظ باز خورد فعالیتهای آن .  این مجموعه تنها سازمانی است که با موجود زنده سرو کار دارد در نتیجه کار آن در حقیقت مسابقه با زمان است. هر فصل از سال در این سازمان مفهوم خاص خود را دارد چون اقداماتی می بایست در یک بازه زمانی سه ماهه انجام گیرد که مختص خود است و پس از آن تأثیر خود را از دست خواهد داد . بیرجند به عنوان مرکز استان خراسان جنوبی با جمعیتی بالغ بر 212 هزار نفر از وضعیت فضای سبز مناسبی برخوردار است در حال حاضر وجود 263 هکتار فضای سبز عمومی   91پارک و سرانه 12.52متر مربع با وجود همه مشکلات یک شهر کویری و به ویژه کمبود شدید منابع آبی ٬کیفیت مطلوبی در فضای سبز به وجود آورده است .

تلاش ما رساندن سرانه فضای سبز به میزان 16/5متر مربع می باشد که اگر چه دشوار است اما دست یافتنی است و درکنار آن امیدواریم در زمینه استفاده از جدیدترین شیوه های طراحی ٬اجرا ٬توسعه و نگهداری فضای سبز جزو شهرهای پیشرو در کشور باشیم . جمله مشهوری است که می گوید " ایده ها منتظر نمی مانند " شاید به جرأت بتوان گفت زمینه فعالیت سازمان سیما ، منظر و فضای سبز بستر بزرگ ایده های ناب است و هدف بزرگ ما بر این محور استوار گردیده که سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری شهرداری بیرجند باید خالق و صادر کننده ایده های ناب باشد .

امیر ابراهیم زاده .......................... رئیس سازمان ...................................................................... داخلی 12

غلامرضا حافظی .......................... معاون ............................................................................... داخلی 13

حمید رضا امیر آبادیزاده .................. رئیس اداره سیما و منظر شهری ..................................................... داخلی 16

علیرضا بهشتی نژاد ...................... رئیس اداره توسعه و نگهداری فضای سبز .......................................... داخلی 14 

مهدی عابدینی ............................ سرپرست حراست ................................................................. داخلی 27

مسعود دولت خواه ........................ کارشناس روابط عمومی ........................................................... داخلی 15

حبیب سمویی ............................. امور تاسیسات ..................................................................... داخلی 23

وحید رضا غنی ............................. امور روشنایی و نورپردازی .......................................................... داخلی 20

محمد عباس آبادی ........................ امور معماری و مبلمان شهری ........................................................ داخلی 31

حسن خسروی ............................ مکانیسین تاسیسات آب ............................................................ داخلی 22

مهدی امیر آبادیزاده........................ امور دبیرخانه و دفتر ................................................................ داخلی 21

ناهید یعقوبی ............................... کارشناس منابع انسانی ........................................................... داخلی 17

تکتم قاسمی فر ........................... اور حسابداری ........................................................................ داخلی 18

حسین امیر ابادیزاده ...................... متصدی امور پیمان و قرارداد ها .................................................... داخلی 24

مرتضی احمدی ............................ امور کارپردازی ....................................................................... داخلی 25

مهدی حیاتی ...................................................................................................................... داخلی 19

ابوالفضل داوودی .......................... متصدی مرکز پیام .................................................................. داخلی 11