سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری بیرجند

این سازمان بر اساس ماده 84 قانون شهرداری و بند 15 ماده هفتاد و یک قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور از آذر ماه 1384 در ساختمان اداری واقع در پارک آزادی با سیستم مالی و اداری مستقل و با اهداف ایجاد و نگهداری و اداره کلیه امور پارکها ، فضای سبز ، میادین ، وسائل تفریحی ، انجام هر گونه تحقیقات علمی و کشاورزی در ارتباط با مسائل فضای سبز و طرح و برنامه ریزی در جهت گسترش این امور تشکیل گردید .

سازمان های خدماتی کالاهای چندان زیادی ، غیر از ارائه خدمات خوب ومناسب ، ندارند و موفقیت آنان تنها به نگرش نیروی کار و انگیزه آنان ( مدیریت منابع انسانی ) بستگی دارد . دایره کارگزینی با شعار خدمت به خلق سودآور است با به کاربردن روش های مناسب باعث می شود که تعهد افراد به سازمان افزایش یابد و افراد با روحیه بهتر می توانند خدمات بهتری را به مشتریان ارائه نمایند