اجرای پروژه بهسازی و زیباسازی فضای سبز میدان توحید