سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری بیرجند

اجرای پروژه بهسازی و زیباسازی فضای سبز میدان توحید