سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری بیرجند

.