سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری بیرجند

گزارش عملکرد چها ماهه اول سال 98

قسمت اول : 

 

 

قسمت دوم :

 

 

قسمت سوم :