گزارش عملکرد چها ماهه اول سال 98

قسمت اول : 

 

 

قسمت دوم :

 

 

قسمت سوم :

 

عملکرد واحد مبارزه با بیماری ها و آفات